Open Source Firewall (Windows)

Asim

Well-known Member
Jul 8, 2021
106
2,161
93
OPEN SOURCE FIREWALL

Note : This firewall l is not a control UI over Windows Firewall, and does not interact in any level with Windows Firewall. It works over Windows Filtering Platform (WFP) which is a set of API and system services that provide a platform for creating network filtering applications. Windows Filtering Platform is a development technology and not a firewall itself, this firewall software uses this technology. You can also block windows updates using this software.

Download Link :

You must reply before you can see the hidden data contained here.
 
OPEN SOURCE FIREWALL

Note : This firewall l is not a control UI over Windows Firewall, and does not interact in any level with Windows Firewall. It works over Windows Filtering Platform (WFP) which is a set of API and system services that provide a platform for creating network filtering applications. Windows Filtering Platform is a development technology and not a firewall itself, this firewall software uses this technology. You can also block windows updates using this software.

Download Link :

[Hidden content]
.
 
OPEN SOURCE FIREWALL

Note : This firewall l is not a control UI over Windows Firewall, and does not interact in any level with Windows Firewall. It works over Windows Filtering Platform (WFP) which is a set of API and system services that provide a platform for creating network filtering applications. Windows Filtering Platform is a development technology and not a firewall itself, this firewall software uses this technology. You can also block windows updates using this software.

Download Link :

[Hidden content]
ok
 
  • Like
Reactions: arielrn62
OPEN SOURCE FIREWALL

Note : This firewall l is not a control UI over Windows Firewall, and does not interact in any level with Windows Firewall. It works over Windows Filtering Platform (WFP) which is a set of API and system services that provide a platform for creating network filtering applications. Windows Filtering Platform is a development technology and not a firewall itself, this firewall software uses this technology. You can also block windows updates using this software.

Download Link :

[Hidden content]
 
OPEN SOURCE FIREWALL

Note : This firewall l is not a control UI over Windows Firewall, and does not interact in any level with Windows Firewall. It works over Windows Filtering Platform (WFP) which is a set of API and system services that provide a platform for creating network filtering applications. Windows Filtering Platform is a development technology and not a firewall itself, this firewall software uses this technology. You can also block windows updates using this software.

Download Link :

[Hidden content]
(y)
 
OPEN SOURCE FIREWALL

Note : This firewall l is not a control UI over Windows Firewall, and does not interact in any level with Windows Firewall. It works over Windows Filtering Platform (WFP) which is a set of API and system services that provide a platform for creating network filtering applications. Windows Filtering Platform is a development technology and not a firewall itself, this firewall software uses this technology. You can also block windows updates using this software.

Download Link :

[Hidden content]
Very interessant....thank you
 
OPEN SOURCE FIREWALL

Note : This firewall l is not a control UI over Windows Firewall, and does not interact in any level with Windows Firewall. It works over Windows Filtering Platform (WFP) which is a set of API and system services that provide a platform for creating network filtering applications. Windows Filtering Platform is a development technology and not a firewall itself, this firewall software uses this technology. You can also block windows updates using this software.

Download Link :

[Hidden content]
plz
 
OPEN SOURCE FIREWALL

Note : This firewall l is not a control UI over Windows Firewall, and does not interact in any level with Windows Firewall. It works over Windows Filtering Platform (WFP) which is a set of API and system services that provide a platform for creating network filtering applications. Windows Filtering Platform is a development technology and not a firewall itself, this firewall software uses this technology. You can also block windows updates using this software.

Download Link :

[Hidden content]
OPEN SOURCE FIREWALL

Note : This firewall l is not a control UI over Windows Firewall, and does not interact in any level with Windows Firewall. It works over Windows Filtering Platform (WFP) which is a set of API and system services that provide a platform for creating network filtering applications. Windows Filtering Platform is a development technology and not a firewall itself, this firewall software uses this technology. You can also block windows updates using this software.

Download Link :

[Hidden content]
thank you
 
MỞ TƯỜNG LỬA NGUỒN

Lưu ý: Tường lửa này không phải là giao diện người dùng điều khiển trên Tường lửa của Windows và không tương tác ở bất kỳ cấp độ nào với Tường lửa của Windows. Nó hoạt động trên Nền tảng lọc của Windows (WFP), là một tập hợp các dịch vụ hệ thống và API cung cấp nền tảng để tạo các ứng dụng lọc mạng. Windows Filtering Platform là một công nghệ phát triển và bản thân nó không phải là một tường lửa, phần mềm tường lửa này sử dụng công nghệ này. Bạn cũng có thể chặn cập nhật cửa sổ bằng phần mềm này.

Liên kết tải xuống :

[Nội dung ẩn]
Thank you very much.
 
OPEN SOURCE FIREWALL

Note : This firewall l is not a control UI over Windows Firewall, and does not interact in any level with Windows Firewall. It works over Windows Filtering Platform (WFP) which is a set of API and system services that provide a platform for creating network filtering applications. Windows Filtering Platform is a development technology and not a firewall itself, this firewall software uses this technology. You can also block windows updates using this software.

Download Link :

[Hidden content]
 
  • Like
Reactions: arielrn62
OPEN SOURCE FIREWALL

Note : This firewall l is not a control UI over Windows Firewall, and does not interact in any level with Windows Firewall. It works over Windows Filtering Platform (WFP) which is a set of API and system services that provide a platform for creating network filtering applications. Windows Filtering Platform is a development technology and not a firewall itself, this firewall software uses this technology. You can also block windows updates using this software.

Download Link :

[Hidden content]

OPEN SOURCE FIREWALL

Note : This firewall l is not a control UI over Windows Firewall, and does not interact in any level with Windows Firewall. It works over Windows Filtering Platform (WFP) which is a set of API and system services that provide a platform for creating network filtering applications. Windows Filtering Platform is a development technology and not a firewall itself, this firewall software uses this technology. You can also block windows updates using this software.

Download Link :

[Hidden content]
Me gusta este firewall sencillo y libiano
 
OPEN SOURCE FIREWALL

Note : This firewall l is not a control UI over Windows Firewall, and does not interact in any level with Windows Firewall. It works over Windows Filtering Platform (WFP) which is a set of API and system services that provide a platform for creating network filtering applications. Windows Filtering Platform is a development technology and not a firewall itself, this firewall software uses this technology. You can also block windows updates using this software.

Download Link :

[Hidden content]
ok
 
OPEN SOURCE FIREWALL

Note : This firewall l is not a control UI over Windows Firewall, and does not interact in any level with Windows Firewall. It works over Windows Filtering Platform (WFP) which is a set of API and system services that provide a platform for creating network filtering applications. Windows Filtering Platform is a development technology and not a firewall itself, this firewall software uses this technology. You can also block windows updates using this software.

Download Link :

[Hidden content]
thank you
 
OPEN SOURCE FIREWALL

Note : This firewall l is not a control UI over Windows Firewall, and does not interact in any level with Windows Firewall. It works over Windows Filtering Platform (WFP) which is a set of API and system services that provide a platform for creating network filtering applications. Windows Filtering Platform is a development technology and not a firewall itself, this firewall software uses this technology. You can also block windows updates using this software.

Download Link :

[Hidden content]
thanks!
 
  • Like
Reactions: arielrn62
OPEN SOURCE FIREWALL

Note : This firewall l is not a control UI over Windows Firewall, and does not interact in any level with Windows Firewall. It works over Windows Filtering Platform (WFP) which is a set of API and system services that provide a platform for creating network filtering applications. Windows Filtering Platform is a development technology and not a firewall itself, this firewall software uses this technology. You can also block windows updates using this software.

Download Link :

[Hidden content]
thx
 
  • Like
Reactions: arielrn62
OPEN SOURCE FIREWALL

Note : This firewall l is not a control UI over Windows Firewall, and does not interact in any level with Windows Firewall. It works over Windows Filtering Platform (WFP) which is a set of API and system services that provide a platform for creating network filtering applications. Windows Filtering Platform is a development technology and not a firewall itself, this firewall software uses this technology. You can also block windows updates using this software.

Download Link :

[Hidden content]
Esta bueno